Regulamin

§1. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady zawierania przez Sprzedawcę umów z Klientem, ich warunki oraz prawa i obowiązki stron Umowy w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym produktów cyfrowych.
 2. Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować warunki określone Regulaminem przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.

§2. Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Sprzedawca – Mak Group Spółką  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Gdańsku, przy ul. Pilotów 23 B/23, kod pocztowy 80-460, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000889672, NIP  5842802576, REGON 388435220, kapitał zakładowy w wysokości: 5000 zł.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług i funkcjonalności Strony internetowej, a w szczególności dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu. 
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu na Stronie internetowej w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej – osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG).
 5. Strona internetowa – strona internetowa i sklep dostępne pod adresem: https://dancefromhome.pl/
 6. Produkt – dostępny w asortymencie Sklepu usługa lub produkt cyfrowy świadczone drogą elektroniczną będące przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
 8. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności.
 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny na Stronie internetowej umożliwiający utworzenie Konta .
 10. Konto – konto w Sklepie, które Klient może, ale nie musi zakładać i są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 12. Operator płatności – System płatności: 
  • Pay Pal dostarczany przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w RCS Luxembourg pod numerem B 118 349, z siedzibą pod adresem 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg,
  • Stripe, dostarczany Stripe Payments Europe, Ltd. z siedzibą w Irlandii pod adresem, C/O A & L Goodbody, Ifsc, North Wall Quay, Dublin D01 H104,
  • lub Przelewy24 dostarczane przez PayPro SA  –ulPastelowa 860198 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000274399, posiadająca NIP: 7792308495 i REGON: 300523444, kapitał zakładowy 4.944.000 zł w całości opłacony
 13. Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (przez Stronę internetową), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 14. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

§3. Kontakt ze Sklepem

 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:

§4. Zagadnienia techniczne

 1. Do korzystania ze Strony internetowej, w tym przeglądania asortymentu Sprzedawcy oraz składania zamówień niezbędne są:
  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i standardową przeglądarką internetową oraz możliwością oglądania wideo z dźwiękiem,
  • aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
 2. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Klientowi bezpieczny dostęp do usług, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione. 
 3. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na Stronie internetowej.
 5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta. 

§5. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca za pomocą Strony internetowej świadczy usługi drogą elektroniczną. 
 2. Dostępne są m.in. następujące nieodpłatne usługi elektroniczne: 
  • umożliwienie Klientowi przeglądania treści oraz asortymentu na Stronie internetowej oraz korzystania z wyszukiwarki treści,
  • umożliwienie Klientowi złożenia Zamówienia w Sklepie bez rejestracji,
  • utworzenie i prowadzenie Konta w Sklepie,
  • wysyłka newslettera.
 3. Umowa o prowadzenie Konta w Sklepie oraz Umowa o wysyłkę newslettera są zawierane na czas nieokreślony i mogą zostać wypowiedziana w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. Umowę o prowadzenie Konta w Sklepie można rozwiązać, usuwając Konto, a Umowę o wysyłkę newslettera poprzez wypisanie się z niego wg instrukcji zawartej w każdym newsletterze lub wysyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy na adres email podany w §3 Regulaminu.
 4. Sprzedawca za pośrednictwem Strony internetowej udostępnia również odpłatne Produkty, będące usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 5. Szczegółowe opisy Produktów oraz ich zakres, szczególne warunki uczestnictwa, jeśli są wymagane oraz ceny znajdują się na Stronie internetowej w opisach każdego z Produktów. 
 6. W przypadku Produktów, do których dostęp jest przyznawany na czas ograniczony, Sprzedawca świadczy usługę, zapewniając Klientowi dostęp do treści cyfrowych, przez czas wskazany w opisie Produktu.
 7. Nieobecność Klienta lub delegowanego przez niego uczestnika w potwierdzonym terminie usługi dostępu do treści cyfrowych nie uprawnia Klienta do nieopłacenia Zamówienia ani do zwrotu płatności, jeśli jej wcześniej dokonał. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, skutecznie odstąpił od Umowy lub gdy doszło do skutecznego rozwiązania Umowy. 

§6. Zakładanie Konta w Sklepie

  1. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
  2. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji lub złożyć pierwsze zamówienie. Konto zostanie automatycznie utworzone.
  3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
  4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w §3.

§7. Zasady składania Zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
 2. Zamówienia można składać bez rejestracji lub rejestrując Konto Klienta w §6 Regulaminu. 
 3. W celu złożenia Zamówienia bez rejestracji, należy:
  1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
  2. przejść do koszyka i sprawdzić szczegóły zamówienia, kliknąć przycisk „Przejdź do płatności”;
  3. wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adres email, na który ma nastąpić dostawa Produktu;
  4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności, 
  5. zaakceptować Regulamin, zaznaczając pole „Przeczytałem/am i akceptuję regulamin” i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”, 
  6. potwierdzić zamówienie, dokonując płatności w określonym terminie, w wybrany wcześniej sposób.
 4. W celu złożenia Zamówienia z rejestracją (założeniem Konta), należy:
  1. przy pierwszym zamówieniu wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu,
  2. Konto zostanie automatycznie utworzone, 
  3. przy kolejnych zamówieniach zalogować się do Sklepu za pomocą wcześniej nadanego loginu i hasła,
  4. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
  5. przejść do koszyka i sprawdzić szczegóły zamówienia, kliknąć przycisk „Przejdź do płatności”;
  6. zaakceptować Regulamin, zaznaczając pole „Przeczytałem/am i akceptuję regulamin”, 
  7. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,
  8. potwierdzić zamówienie, dokonując płatności, w wybrany wcześniej sposób.
 5. Płatność on-line dokonywana jest bezpośrednio na stronie Operatora płatności.
 6. Po dokonaniu płatności on-line, Klient zostanie z powrotem przekierowany na Stronę internetową.
 7. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia za pomocą przycisku „Kupuję i płacę”, między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa sprzedaży. 
 8. Klient otrzyma, na podany w zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie zawarcia umowy.
 9. Po zawarciu umowy Klient posiada dostęp do produktu na swoim koncie po zalogowaniu na stronę www.dancefromhome.pl.

§8. Ceny oraz oferowane metody płatności

 1. Ceny Produktów są określone w opisach Produktów dostępnych na Stronie internetowej.
 2. Wszystkie ceny na Stronie internetowej są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 3. Z zakupem Produktu polegającego na dostarczeniu treści cyfrowych lub świadczeniu usługi elektronicznej nie wiążą się żadne koszty dostawy. 
 4. Klient za swoje zamówienie może zapłacić, wybierając jedną z następujących metod płatności:
  • Stripe,
  • Przelewy24,
  • PayPal.
 5. Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatności i dostawy dotyczące poszczególnych Produktów znajdują się w Formularzu zamówienia.
 6. Klient zawierając Umowę ze Sprzedawcą, wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz ich korekt drogą elektroniczną na adres email podany w Formularzu zamówienia lub wiadomości email wysłanej do Sprzedawcy.

§9. Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 2. Klient ma prawo złożyć reklamację z tytułu rękojmi. 
 3. Klient składa reklamację w formie pisemnej lub drogą mailową na wybrany adres podany w §3 Regulaminu. 
 4. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, opis, czego dotyczy reklamacja oraz żądania z nią związane. W przypadku niekompletnych informacji Sprzedawca wezwie Klienta do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. 
 5. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni od daty dostarczenia reklamacji do Sprzedawcy.
 6. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego. 
 7. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, zostaje wyłączona odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy (na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego).
 8. Sprzedawca może oferować dodatkowe gwarancje, które nie zastępują rękojmi. O dodatkowych gwarancjach i ich szczegółach Sprzedawca informuje na Stronie internetowej. 

§10. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług lub umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej, a wcześniej poinformował go o tym, że tym samym Konsument utraci prawo odstąpienia od umowy. 
 2. W pozostałych sytuacjach, aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na adres podany w §3 Regulaminu.
 3. Konsument i Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej może skorzystać w tym celu z poniższego wzoru. Nie jest to jednak obowiązkowe.
  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
  Imię i nazwisko:
  Adres:
  Nr rachunku bankowego
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę korzystającego z ochrony konsumenckiej. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

§11. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 
 3. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl

§12. Prawa autorskie 

 1. Treści cyfrowe dostępne na Stronie internetowej, a w szczególności materiały wchodzące w skład Produktów, są utworami i są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Sprzedawcy lub osobom z nim współpracującym, a które udzieliły Sprzedawcy odpowiednich licencji lub przekazały mu majątkowe prawa autorskie. 
 2. Klient może korzystać z zakupionych Produktów oraz innych treści dostępnych na Stronie internetowej na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego. To oznacza, że Klient oraz użytkownicy Strony internetowej mogą z nich korzystać tylko i wyłącznie na własne potrzeby. Wyklucza to komercyjne wykorzystanie ww. treści przez Klienta oraz innych użytkowników. 
 3. Klient zainteresowany komercyjnym wykorzystaniem ww. treści powinien skontaktować się ze Sprzedawcą i podjąć indywidualne negocjacje. 
 4. Nieuprawnione rozpowszechnianie ww. treści skutkować może odpowiedzialnością cywilną i karną. 

§13. Dane osobowe i pliki Cookies

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://dancefromhome.pl/polityka-prywatnosci

§14. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O zmianach Sprzedawca powiadomi 14 dni przed ich wprowadzeniem. Zmiany nie dotyczą umów zawartych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy Prawa konsumenta, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 01.01.2022 r. 

Przygotowane przez: legalnienaonlajnie.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone